0
Καθαρισμός βόθρων στην Αττική

Τα ακάθαρτα ύδατα ή τα διάφορα λύματα που εισχωρούν στην αποχέτευση δεν είναι τίποτα άλλο από διάφορα υγρά και στερεά σωματίδια

0
Μεταφορά λυμάτων

Στον καθένα μας είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα περιοχές (ακόμα και στην Αττική!) όπου δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Όσο

Ιστοσελίδες για Εκκενώσεις βόθρων