Η διενέργεια μιας γεώτρησης απαιτεί καταρχήν ειδική αδειοδότηση, για την οποία οι διαδικασίες είναι αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες. Είναι απαραίτητο να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι ορίζονται με ειδική νομοθεσία.

Οι γεωτρήσεις μπορεί να είναι βιομηχανικές, υδρευτικές, εργοταξιακές, αναψυχής, αρδευτικές, γεωθερμίας, ή γεωτρήσεις άλλων χρήσεων.

Για την αδειοδότηση μιας γεώτρησης πρέπει να υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

- Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας εκμετάλλευσης του χώρου της γεώτρησης.
- Τοπογραφικό διάγραμμα του σημείου όπου θα γίνει η γεώτρηση.
- Βεβαίωση από τον Δήμο για την καταλληλότητα της απόστασης του σημείου όπου θα διανοιχθεί η γεώτρηση έως το σημείο των Δημοτικών υδροληψιών.
- Γεωλογική μελέτη για τους υδάτινους πόρους και τα πετρώματα της περιοχής όπου θα γίνει η γεώτρηση.
- Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα για την αναγκαιότητα της γεώτρησης.
- Ακριβή περιγραφή των γεωτεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν.
- Τεχνική μελέτη για το πλάτος και το μήκος των αγωγών και των σωληνώσεων που θα συνδέονται με την γεώτρηση.
- Έγκριση για την διενέργεια της γεώτρησης.

Για τις γεωτεχνικές μελέτες που θα υποβληθούν θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν τις γεωτρήσεις.

Για την διάνοιξη μιας γεώτρησης τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα κρουστικά ή τα περιστροφικά γεωτρύπανα ανάλογα με το βάθος, το υλικό και το σημείο όπου διενεργείται η γεώτρηση.

Μετά την αδειοδότηση γίνεται ο προϋπολογισμός του έργου και η συμφωνία για την γεώτρηση. Εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας ξεκινάει η υλοποίησή της, η οποία έχει τα εξής στάδια:

- Διάνοιξη της οπής.
- Τοποθέτηση των σωληνώσεων.
- Χαλίκωση.
- Ενδεχομένως ενίσχυση των τοιχωμάτων της γεώτρησης με τσιμεντενέσεις.
- Τάπα ασφαλείας για γεωτρήσεις με μηδενικό κίνδυνο ατυχήματος.
- Τοποθέτηση συστήματος γεωθερμίας ή αντλίας νερού, ανάλογα με τη χρήση της γεώτρησης. Στην περίπτωση της χρήσης της γεώτρησης για εκμετάλλευση της γεωθερμίας, ένα κύκλωμα εναλλάκτη γεωθερμίας τοποθετείται μετά τη γεώτρηση. Με την εναλλαγή της θερμοκρασίας του υπεδάφους (γύρω στους 18ο C) με την θερμοκρασία του κτιρίου και με τη χρήση του συστήματος γεωθερμικής αντλίας υπάρχει η δυνατότητα παροχής θέρμανσης και ζεστού νερού το χειμώνα και το αντίστροφο το καλοκαίρι.

Για την διενέργεια γεωτρήσεων οποιουδήποτε είδους και για την τοποθέτηση συστήματος χρήσης της γεωθερμίας απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί και επιστήμονες με μεγάλη πείρα και κατάρτιση και γνώση των κανόνων ασφαλείας για αποτελεσματικές γεωτρήσεις.