Γνωρίζετε ότι ο εξωτερικός έλεγχος ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και προσθέτουν σημαντική αξία στη Διοίκηση των επιχειρήσεων και των μελών που την απαρτίζουν.

Τι είναι όμως ο εξωτερικός έλεγχος;

Ας δούμε όμως αρχικά τι είναι έλεγχος;

Έλεγχος είναι μια διαδικασία θα λέγαμε με την οποία επιχειρείται να μην υπάρχει απορρύθμιση, να μην υπάρχει παρέκκλιση από την ορθή λειτουργία ενός οργανισμού. Στην συγκεκριμένη αναφορά μας, ενός οικονομικού οργανισμού μιας επιχείρησης δηλαδή. Οπότε με τον έλεγχο, επιδιώκεται η ομαλή πορεία ενός οργανισμού με απώτερο στόχο…την οικονομική επιβίωση του. Άλλωστε, ας μου επιτραπεί, η έκφραση και ποιος δεν επιδιώκει την αυτοσυντήρηση , αν «προεκτείνουμε» την σκέψη μας πέρα από τις οικονομικές μονάδες.

Ο έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες μας αν και ο έλεγχος ήταν γνωστός χιλιάδες χρόνια πριν. Η ανάγκη για την διατήρηση ενός πλαισίου, της λειτουργίας με κανόνες και διαφάνεια για τις επιχειρήσεις προσδίδουν στον έλεγχο σημαντικό ρόλο.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η συνδρομή του εξωτερικού ελέγχου. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται καταρχάς από άτομα με υψηλές τεχνικές γνώσεις, άτομα ανεξάρτητα από τον ελεγχόμενο και άτομα τα οποία συνεχώς ενημερώνονται και εκπαιδεύονται με σκοπό την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μερών ( μετόχων, επενδυτών, τραπεζών κα) για την κατάσταση και πορεία των επιχειρήσεων. Τα άτομα αυτά είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον με την δραστηριοποίηση πλήθους επιχειρήσεων και την αναγκαιότητα για διαφάνεια και πληροφόρηση ο ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία του οικονομικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο εξωτερικός έλεγχος διεξάγεται επί των λογιστικών συστημάτων μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας τις οποίες έχει υιοθετήσει η επιχείρηση για την αποτροπή λαθών και παραλείψεων αλλά και τις περιπτώσεις απάτης. Ο εξωτερικός έλεγχος διεξάγεται βάσει ελεγκτικών προτύπων και ελεγκτικών εργαλείων με την συνδρομή βεβαίως της επαγγελματικής κρίσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή , ώστε σε κάθε έλεγχο ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής να περιορίζει τις πιθανότητες να υπάρχουν λάθη τα οποία όμως δεν κατάφερε με τις διαδικασίες του να εντοπίσει.

Ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ολοκληρώνοντας τις ελεγκτικές του διαδικασίες συντάσσει την έκθεση ελέγχου στην οποία περιγράφεται πως διεξήχθη ο έλεγχος καταλήγοντας στα συμπεράσματα του αναφορικά με την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης αλλά και την δυνατότητα της να συνεχίσει τις δραστηριότητες της στο εγγύς μέλλον.

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να σημειωθεί όπως σε κάθε οργανισμό υπάρχει ο έλεγχος έτσι και το έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , αξιολογείται από ανεξάρτητες αρχές ώστε ο εξωτερικός έλεγχος να εκτελείται με ακεραιότητα, διαφάνεια , ανεξαρτησία και πάντα προς το συμφέρον της κοινωνίας. Κλείνοντας ο εξωτερικός έλεγχος αποτελεί εργαλείο για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, του φορολογικού πλαισίου με αποτέλεσμα την ορθή και χωρίς παρεκκλίσεις λειτουργία των επιχειρήσεων και γενικά των οικονομικών οργανισμών.

Γιώργος Βισβίκης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής