Πλέον η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει πολύ και πλέον υπάρχουν 14 πάροχοι οι οποίοι θα μειώσουν σημαντικά το λογαρισαμό σας. Αφού επιλέξετε τον πάροχο που σας συμφέρει και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας έρχεται η ώρα να κάνετε την αλλαγή.

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος μπορεί σε κάποιους να φαίνεται μια πολύπλοκη διαδικασία αλλά στην πραγματικότητα είναι εύκολη και γρήγορη. Το πρώτο βήμα που έχετε να κάνετε είναι να μελετήσετε με λεπτομέρεια όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο νέο σας συμβόλαιο και με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος αυτή η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Αλλάζω ρεύμα λοιπόν αφού πρώτα έχω μελετήσει καλά όλες τις παραμέτρους.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος η βασική προϋπόθεση είναι να μην έχετε κάποιο χρέος προς τον τωρινό σας πάροχο. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσετε τυχόν οφειλές προς τον υφιστάμενο ή να τις ρυθμίσετε.

    Στη συνέχεια στο νέο πάροχο πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:< br/>
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής/διαμονής
  • Ένδειξη του μετρητή εφόσον η παροχή είναι μέχρι 25kVA
  • Αποδεικτικό σχέσεις με το ακίνητο όπως λογαριασμός ρεύματος ή κάποιο έγγραφο που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής
  • Αποδεικτικό ρύθμισης ή πληρωμής του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
  • ΑΦΜ και ΔΟΥ

Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να κάνει την παραπάνω διαδικασία μπορεί αυτή να γίνει και από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα έχει επικυρωμένη εξουσιοδότηση καθώς και αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή διαμονής.

Δικαιολογητικά για αλλαγή παρόχου

Σε περίπτωση που η αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας είναι για εταιρεία ή κάποιον οργανισμό θα χρειαστούν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά. Παρακάτω θα βρείτε τα επιπλέον δικαιολογητικά αλλαγής παρόχου ρεύματος που χρειάζεστε ώστε να απολαμβάνει και η εταιρεία σας χαμηλές χρεώσεις στο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσετε τα έξοδά σας.

ΕΠΕ

Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ για τον καθορισμό εκπροσώπου ή διαχειριστή της εταιρείας καθώς και αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού (ΦΕΚ) όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο ΓΕΜΗ πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

ΕΕ ή ΟΕ

Απαραίτητη είναι η βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιριών του Πρωτοδικείου όπου ορίζονται οι εκπρόσωποι καθώς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρεία καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ.

ΙΚΕ

Απόφαση με την οποία θα ορίζεται ο διαχειριστής της εταιρείας και αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ.

Ίδρυμα ή Οργανισμός

Ένα απλό αντίγραφο του καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΑΕ

Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ που θα καθορίζει τον εκπρόσωπο ή διαχειριστή της εταιρείας, σε περίπτωση αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου. Απόσπασμα Πρακτικού της τελευταίας ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου αν δεν ορίζεται από το καταστατικό. Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με το ΦΕΚ, όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ και καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο ΓΕΜΗ ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση.

Πρεσβεία

Βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Έγγραφο του Πρέσβη που θα περιλαμβάνει μια απλή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

Ναυτιλιακή εταιρεία

Αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομιας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού το οποίο πιστοποιεί τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και την εγκατάσταση.

Αντίγραφο από το τελευταίο ισχύον Καταστατικού της Εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκκλησία ή Εκκλησιαστικά Ιδρύματα

Έγγραφο της αρμόδιας Μητρόπολης που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

Υπηρεσίες δημοσίου

Έγγραφο της αρμόδιας Προϊστάμενης Αρχής που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Βασική οδηγία πριν αλλάξεις πάροχο

Πριν αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητο να κάνετε σύγκριση μεταξύ των διαφόρων εταιρειών στην προμήθεια ρεύματος. Η σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ των τιμών κιλοβατώρας που παρουσιάζει η κάθε εταιρεία, σύγκριση μεταξύ των ποσών ΟΤΣ (οριακής τιμής συστήματος) που καλύπτει ο κάθε πάροχος και μεταξύ των προσφορών που δίνει ο κάθε προμηθευτής. Μόνο έτσι θα έχετε πάρει την σωστή απόφαση στο "αλλάζω ρεύμα".